The tragedy of Beslan's children

1 September 2004 - 1September 2014

A north-caucasian terroristic gang took more than 1.100 people
 hostage while a schoool ceremony in Beslan. And coop these 
civilians (mainly innocent children) in a schoolbuilding for nearly 3 days. 335 people died, under it 186 childern while the violent take-over.
 Am 1. September 2004
In der russischer Stadt Beslan nimmt eine Bande nordkaukasischer Terroristen während einer Schulfeier mehr als 1.100 Menschen als Geisel fest. Fast drei Tage hielten sie diese Zivilisten (hauptsächlich Kinder) in einem Schulgebäude gefangen. Am 3. September  starben während des Sturms auf das Gebäude 335 Menschen, darunter 186 Kinder.
    1 września 2004 - 1 września 2014

W rosyjskim miasteczku Biesłanie napadł gang Północno-Kaukaskich terrorystów, szkolę podczas uroczystości pierwszego dnia rozpoczŁcia roku. Wziętyych zostało  ponad 1100 ludzi i ponad polowę była to dzieci szkolne i przedzkolaki. Ludzi tych trzymali ci bandycie w niewoli w budynku szkoly. Po trzech dniach odbyła się nieudana próba odzyskanie tych zakładnikąw. Przy tej akcji utrudnionej przez "prywatne" poczynania uzbrojonych rodzicąw dzieci, zgineło 335 osób, w tym 186 dzieci.

 
Photo:Tobias Kleinschmidt wikipedia.de - Zbigniew Brzezinski

Suck my D!CK

30 comments // leave a comment
Suck my D!CK
Today I pretend to be a Lemming and try to kill myself in these goddamn heels
'cause...winter is coming!
And if this isn't a good reason to get into mischief?
scratchy tights, the onion-look (that sucks out even the last bit of femininity), everyone wear Grey/black...and did I mention scartchy tights?!

And if these things aren't already bad enough...than remember the permanent-rain.
sorry but permanent-umbrellas don't suit me!


and I love her sooo much that's way I Play this game...and because even this answer somehow grew and grew
I decided to pluck it apart
starting with my personal TOP 3, be excited to read 2 and 1. a homage to my intelligence! 
 What was the most embarrassing Thing that ever happen?!
(or simply GRANNY) announced full-throated, that she's gonna call me.
The Moment I heard the telephone ring I grabed the hearer and yelled euphoric
"HYYYYM!? What's up old Lady?!"
The insurance-Lady who was at the other side of the hearer started coughing so badly

I thought she might die!

 Today I pretend to be a Lemming and try to kill myself in these goddamn heels
'cause...winter is coming!
And if this isn't a good reason to get into mischief?
scratchy tights, the onion-look (that sucks out even the last bit of femininity), everyone wear Grey/black...and did I mention scartchy tights?!

And if these things aren't already bad enough...than remember the permanent-rain.
sorry but permanent-umbrellas don't suit me!


My beloved Granny ( https://www.facebook.com/Fearlessmakeupandphoto?fref=ts )  taged me 
 Suck my D!CK
 
Ich mach heute mal einen auf Lemming und versuche mich auf diesen mördermäßig hohen Hacken
umzubringen denn...der Winter naht!
Und wenn dass mal kein Grund ist auf vor Mordlust triefende Gedanken zu kommen?
kratzige Strumpfhosen, der Zwiebellook (der selbst den feinsten Rest Weiblichkeit vergrault), alle tragen nur noch grau/schwarz...habe ich kratzige Strumpfhosen erwähnt?!
 
Und wäre das nicht schlimm genug dann kommt noch dieser Regen.


mir steht ein Regenschirm als Dauer-Accessoire einfach nicht! 

Meine liebste Oma ( https://www.facebook.com/Fearlessmakeupandphoto?fref=ts ) hat mich getagt
   und ihr zu Liebe mache ich den Mist mit...und da schon alleine die Antwort auf diese Frage zu lang war,
rupfe ich alles auseinander. Beginnen wir mit Top 3, freut euch auf die nächsten Zwei Loblieder an meine Intelligenz!
 
 

 Was war das peinlichste was dir jemals passiert ist?
Zu viel! Aber damit ihr was zu lachen habt, hier meine TOP 3
(bis ich alles aufgeschrieben habe könnt ihr euch sicher sein, dass bei mir tollpatschigem Wesen sich auch noch Top 4 anbahnt!)

TOP 3:
Einer meiner Liebsten Girls https://www.facebook.com/Fearlessmakeupandphoto?fref=ts (umgangssprachlich einfach OMA) hat lautstark verkündet, mich anzurufen.
Als das Telefon also klingelte rief ich euphorisch in den Hörer:
"NAAAA?! Was geht ab alte Frau!?"
Die Versicherungs-Frau die an dem anderen Ende der Strippe hing bekam vor Schreck so einen Hustanfall, dass sie sich nicht mehr ein bekam. 


The march of the fascist war prisoners repeated in 70 years

mit freundlicher Unterstützung von Ildar Takhirov aus Moskau
with kind support of Ildar Takhirov from Moscow
любезно Ильдар Тахиров из Москвы 
This is the action that was organized by the example of the march of the fascist war prisoners in Moscow on July 17, 1944. The aim was to present the Ukrainian army as fascists, because these punishers support and protect the Nazi government, and kill the peaceful citizens in regions of Donetsk and Lugansk. Like 70 years ago, the prisoners went in columns through the streets under the guns. Like 70 years ago shouted the citizens who are shot every day with missiles and artillery, anti-fascist accusations. And like 70 years ago after that drove the irrigation trucks through these streets to clean them from fascistic dirt 
Das ist die Aktion, die nach dem Beispiel des Marsches von faschistischen Kriegshäftlingen 
in Moskau am 17 Juli 1944 organisiert wurde. Das Ziel bestand darin, die ukrainische Armee 
als Faschisten zu präsentieren, denn diese Bestrafer die nazistische Regierung stützen und schützen, 
und dazu die friedliche Bürger in Donezker und Lugansker Gebieten ermorden. Wie vor 70 Jahren 
wurden die Gefangene in den Kolonnen durch die Straßen unter dem Visier gesteuert werden. 
Wie vor 70 Jahren schrien die Bürger, die jeden Tag von Raketen und Artillerie geschossen werden, 
die antifaschistische Vorwürfe. Und wie vor 70 Jahren fuhren danach die Bewässerungs-LKWs durch 
diese Straßen, um sie vom faschistischen Schmutz aufzuputzen.
Эта акция была организована по примеру марша пленных фашистов в Москве 17 июля 1944 года. 
Цель акции заключалась в том, чтобы представить украинскую армию в качестве фашистов, за 
то что они поддерживают и защищают нацистский режим и убивают ради этого мирных граждан 
Донецкой и Луганской областей. Как и 70 лет назад пленных провели по улицам под дулами автоматов. 
Как и 70 лет назад люди кричали им антифашистские лозунги и обвинения. И как 70 лет назад, за ними ехали 
поливальные машины, чтобы смыть фашистскую грязь с улиц города.

I have a dream - Love is in the "R"

Love is in the "R".  
While everyoneis crazy about visit New York, to maudner up and down Time square

there was only one dream I had, Moscow.

It's just like Marteria said: "I feel like crying when I see These onion domes!"

There is no other delightful spot I loved more than the cold and merciless East.
And every Christman, when everybody dilignetly fills out list of wishes,
there is only one wish I have,
Moscow, covered with a soft snow layer.
And every New Year's eve i wisper in good faith:

"next year my one and only love, I'll visit you, Moscow"Titel: I have a Dream
Ich habe einen Traum! 
Während jeder um mich herum nur von New York schwärmt, einmal den 
Times Square entlang zu schlendern
so hatte ich nur einen Traum, Moskau.
Denn wie Marteria schon sagte: "Ich muss weinen, wenn ich diese Zwiebeltürme sehen!"
Kein Fleckchen dieser Welt begehrte ich so sehr wie den kalten und unbarmherzigen Osten.
Und jedes Jahr Weihnachten, wenn alle fleißig ihre Zettel an den 
Weihnachtsmann mit Wünschen füllen,
so gibt für mich nur einen Herzenswunsch,
Moskau, bedeckt mit einer zarten Schneeschicht. 
Und jedes Jahr an Silvester, flüstere ich wieder treu in mein Sektglas:
"nächstes Jahr meine einzig wahre Liebe besuche ich dich, Moskau"

„Miałam taki sen”

Podczas gdy wszyscy wokół mnie zachwycają się tylko Nowego Jorkiem i 
możliwością kiedyś przespacerować się wzdłuż Times Square  to ja mam tylko jedno 
jedyne marzenie: Moskwa!.
Tak jak juz rapper Marteria śpiewał: "ja muszę płakać, gdy widzę te kopuły w kształcie cebuli!"
 źadnego innego zakątka świata nie pożądam tak bardzo, jak tej zimnego i twardej 
wschodniej części Europy.
I to powtarza się każdego roku, w Boże Narodzenie, kiedy ja też sumiennie wypełniam 
moją listę źyczeń do Dzieciętka i też do świętego Mikołaja na tej liście jest na samym początku i 
też wogóle jedynym życzeniem mojego serca: Moskwa w zimie!
Przeżyć Moskwą, pokryte grubą ale i delikatną warstwą śniegu i jej zimny oddech dmuchający 
w twarz! I co roku na Sylwestra, szepczę ponownie z nadzieją w mój kieliszek z szampanem: 
"W przyszłym roku, chcę moją jedyną prawdziwą miłość odwiedzić, ciebie Moskwa"
У меня есть мечта

"В то время, пока все вокруг меня бредят Нью-Йорком, только и 
мечтают прогуляться по Таймс-сквер, мной овладевает иная мечта – Москва. 
Как поет рэпер Мартерия: «Я не в силах сдержать слезы, когда вижу ее купола!» 
Ни один из уголков мира я не мечтаю посетить так, как этот холодный и 
беспощадный восток. И каждый год в Рождество, когда каждый усердно пишет 
еду Морозу записки с желаниями, в моем сердце возникает только одно желание – Москва, покрытая мягким снегом. И в каждую новогоднюю ночь я настойчиво 
шепчу в свой бокал с шампанским: «В следующем году я обязательно навещу 
тебя, Москва, моя единственная настоящая любовь!»"

Putin! You can´t enter with this rebuilt ballistic missile launcher!


280 trucks wait to cross the frontiers of Russia and the Ukraine. Filled with reliefs to help the civilians in the Ukraine but Putin the scumbag doesn’t allow it.
He doesn’t want to help or that all the women, children and babies get help.
But wait a second; it’s not Russia, not Putin who let innocent people die!
We, the west, use the Ukraine as a pressuring against Russia, we the west, the UK and USA let the fascists gain in power (in Kiev) and we supported these nationalistic mass murderer.

And again it’s up to all these puppets in my country, Merkel, Steinbrück and the entire spoiled EU- leadership who fulfil the Bilderberger’s command without batting an eye.
Dort an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine stehen 280 weiße LKWs voll mit
Hilfsgütern um Zivilisten in der Ukraine zu helfen und dieser dreckige Putin erlaubt es nicht.
Dass diese Hilfe für Frauen, Kinde, Babys und die Alten in der Ukraine ankommt. 
Moment Mal, nein es ist nicht Russland, nicht Putin der unschuldige Menschen ohne Hilfe sterben lässt!
Es sind wir, der Westen, der Ukraine als Waffe gegen Russland benutzt, es sind wir
der Westen, die USA und England die die Faschisten in Kiew an die Macht geführt haben
und diese nationalistischen Massenmörder fördern und unterstützen.
Und es sind wieder die Marionetten aus meinem Land, Merkel, Steinbrück und so weiter, und die ganze
verdorbene EU-Führung die ihre Befehle von den Bilderberger ohne mit dem Auge zu zucken ausführen.

Schande über mein Land! Schande über Deutschlands Politiker und Schande über die EU!